നിബന്ധനകൾ

  1. ടീമുകൾ ഒന്നിൽകൂടുതൽ തവണ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒന്നിൽകൂടുതൽ തവണ ചെയ്യുന്ന രെജിസ്ട്രേഷനുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
  2. Impersonation is strictly against the rules of the VAIGA Agri Hack 23. Those who found out to be impersonating will be disqualified from the event immediately.
  3. You explicitly agree and understand that you are competent and eligible to attend the VAIGA Agri Hack 23 in accordance with its segment-wise requirements and eligibility criteria.
  4. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടീമുകൾ തങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉത്പന്നം സർക്കാരിന് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുകയും, നിദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യണം.
  5. വിധി നിർണ്ണയത്തിൽ വിധികർത്താക്കളുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.
  6. The official website of the VAIGA Agri Hack 23 belongs to the Government of Kerala. You are not allowed to make any changes to the normal operation of this website under any circumstances. Violators will face further legal actions.
  7. The website and logo of the VAIGA Agri Hack 23 are the property of the Government of Kerala. Any unauthorized usage of the official properties will result in serious consequences. 
  8. We may send communications on your registered mobile number or email regarding the hackathon.

Modern Equipment

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

The Best Experts Dolore Magna Aliqua. Ut Enim Ad Minim Veniam, Quis Nostrud Exercitation Ullamco Laboris Nisi Ut Aliquip Ex Ea Commodo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

മലയാളം